Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en/of diensten voorzover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Air Vision Bvba niet aanvaard.

1.2 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder :

  • product: zaken, alsmede diensten, zoals reparatie, onderhoud, advies en inspectie ;
  • de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst ;
  • de opdrachtgever: diegene, tot wie de vorengenoemde aanbieding, orderbevestiging of faktuur is gericht ;
  • dienst: de aanneming van werk .

 

2. Offertes – Bestellingen

2.1 Behoudens anders overeengekomen zijn onze offertes steeds volledig vrijblijvend, zonder enige verbintenis .

2.2 Elke bestelling wordt pas effectief geacht na een geschreven bevestiging van onze diensten.

3. Documenten

3.1 De opdrachtgever verbindt er zich toe de door een vertegenwoordiger van de firma gegeven plannen, technische tekeningen, projec ten, onder eender welke vorm, niet te gebruiken noch te verdelen. Zij blijven in het bezit van de vertegenwoordiger

4.  Levering en transport

4.1 Het risico gaat over op de opdrachtgever ten laatste vanaf de levering .

4.2 De levering van de producten geschiedt naar keuze van de opdrachtgever ofwel door terbeschikkingstelling in onze opslagplaatsen ofwel door levering op de plaats en het tijdstip door hem aangegeven. In beide gevallen gebeurt het vervoer, de verpakking en de verzekering van de goederen op de kosten en het risico van de opdrachtgever .

4.3 De leveringstermijn voorzien op de opdrachten, is slechts indicatief en niet strikt bindend. De opdrachtgever mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijn inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen, behoudens anders overeengekomen . De schadevergoedingen mogen enkel worden toegepast indien de opdrachtgever op schriftelijke wijze de opdrachtnemer, tijdens de onderhandelingen van het contract, heeft geïnformeerd dat hij de intentie heeft deze vergoedingen te laten gelden in geval van vertraging. De schadevergoedingen zijn verschuldigd, onder voorwaarde dat de opdracht nemer aan de basis ligt van de vertraging en dat de schade opgelopen door de opdrachtgever echt en verantwoord is ; de vergoedingen mogen de 1% per week niet overschrijden en hebben een maximum van 10% De verplichtingen van de opdrachtnemer vervallen in volle recht in verband met de leveringstermijn : a) wanneer de opdrachtgever de betalingsvoorwaarding niet is nagekomen b) wanneer de informaties, documenten door AirVision bvba gevraagd met vertraging werden doorgegeven c) in geval van overmacht zoals oorlog, staking, ongelukken, epidemie enz…

4.4 Geen enkele klacht zal worden aanvaard indien deze niet is n eergelegd binnen de 8 dagen na de levering van de goederen.

5. Overdracht van eigendom

5.1 De eigendom van de goederen gaat slechts over op de opdrachtgever op het moment van de volledige betaling van de factuurprijs, vermeerderd met eventuele verwijlintresten, incassokosten en alle andere kosten, belastingen en vergoedingen verschuldigd door de opdrachtgever .

5.2 Zolang de eigendom van de goederen aldus nog is overgegaan, is de opdrachtgever gehouden op de desbetreffende goederen het eige ndomsrecht duid elijk zichtbaar te vermelden op naam van Air Vision Bvba.

6. Clients – responsabilité

6.1 Alle eventuele klachten die verwijzen naar schade of verlies van onderdelen gedurende het transport moeten uitdrukkelijk worden vermelde op de CMR die door de chauffeur wordt voorgelegd, zoniet kunnen deze acheraf niet in acht worden genomen. Eventuele klachten betreffende onze leveringen, of herstellingen of andere werken moeten binnen 8 dagen na levering van het goed of oplevering van het werk schriftelijk meegedeeld worden. Eventuele klachten betreffende onze facturen dienen binnen 8 dage n na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden. Bij niet tijdige mededeling gelden de leveringen, herstellingen, andere werken en facturen als aanvaard .

6.2 Indien onze producten geïncorporeerd worden in machines die niet door ons worden geleverd, is de opdrachtgever gehouden het fun ctioneren van ons product te testen vooraleer het wordt geïncorporeerd en ons het resultaat van deze test mee te delen binnen de 8 dagen na de le vering van de producten. Zoniet vervalt elke aansprakelijkheid v an onze zijde evenals de waarborg vervat in artikel 7

6.3 Leveringen, herstellingen en andere werken die door ons als gebrekkig worden erkend, worden uitsluitend door onszelf hersteld o f vervangen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige andere vergoeding. Geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van onrechtstreekse schade of kosten, zoals maar niet beperkt tot: vervoerkoste n, liggelden en “off-hire” voor schepen, inkomstendervingen door bedrijfsstoornis of productieverliezen, gevolgschaden, enz. Facturen dienaangaande van de opdrachtgever of van derden kunnen op AirVision bvba niet worden verhaald

6.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en uit welke gronde ook, aan:

  • producten andere dan diegene die door ons hersteld of geleverd werden
  • producten die door ons hersteld of geleverd werden, maar w aaraan nadien door anderen operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

6.5 In elk geval dient de opdrachtgever enige rechtsvordering op grond van verborgen gebreken in de geleverde producten, herstellin gen en andere werken ten gronde in te leiden binnen zes maanden na de levering of oplevering.

7. Garantie Levering van nieuwe machinen en onderdelen.

7.1 Wij garanderen de inkoper alleen het correcte en goede mechanische functioneren van de complete ventilator in de hier achter s taande grenzen zonder de “vreemde elementen”, die aan onze ventilator aangebouwd zijn .

7.2. Der verkooper zal alle gebreken voor het correcte functioneren herstellen, die van een professionele fout zijn ontstaan en of v an een gebrekkige constructie, conceptie (en de montage, indien deze door Air Vision Bvba is uitgevoerd). Er wordt geen garantie aan de koper gegeven, als het een gebrek van correct functioneren uit achteloosheid gebeurt is van de koper, in geval van overmacht of abnormale slijtage van het materiaal (en namelijk riemen, onderdelen van de koppeling, soepele moffen, lagers,…enz).

7.3 De garantieperiode eindigt bij eerste van volgende 2 datums:

  • 12 maanden na de inbedrijfstelling van de machine
  • 15 maanden na levering. De garantie is van toepassing voor de ventilatoren, die in normale omstandigheden werken en op de opgegeven snelheid en t emperatuur waarvoor deze werden gekozen. De gevolgen omwille van aanlading, slijtage door abrasie en of corrisie worden in geen enkel geval opgenomen in de garantie. Hetzelfde geld voor hestellingen die uitgevoerd wor den na beschadigingen omwille van achteloosheid, gebrek aan controle of onderhoud van de gebruiker. 7. 4 De waarborgperiode op de herstellingen van een door ons herstelde of gereviseerde machine bedraagt 6 maanden na datum van lever ing op voorwaarde dat de machine door ons volledig gemonteerd werd en werkt onder normale bedrijfsomstandigheden en onder vakkundig toezicht. Op onderdelen die door ons overhaald of hersteld werden, m.a.w. nie t vernieuwd werden, kan geen waarborg worden verleend

7.5 Om aanspraak te maken op de garantie waarvan sprake onder artikels 7.1 tot 7.4, moet de koper de verkoper zo snel mogelijk op d e hoogte brengen van het bestaan van gebreken. Hij mag de inroeping van de garantie niet aanwenden om zijn betalingen op te schorten of uit te stellen. De verkoper van zijn kant, moet zo snel mogelijk zijn intenties kenbaar maken aan de koper, d.w.z. dat hij weerlegt dat de garantie in werking treedt, of vraagt dat het materiaal wordt teruggestuurd voor onderzoek, eventuele herstelling of vervanging, of dat hij ter plaatse tussenkomt.

7.6. Indien het materiaal niet kan worden teruggestuurd naar de werkplaats van Air Vision of naar onze onderaanemer voor herstelling , kan Air Vision voorstellen om de herstelling ter plaatse uit te voeren. In dit geval dekt de garantie de defecte onderdelen en de tijd besteed on site door de mensen afgevaardigd door Air Vision, met uitsluitsel van de r eistijd evenals reis-en logeerkosten. De garantie dekt de kosten niet voor opbouw en afbouw van de onderdelen on site, evenals de kosten verbonden aan derden om toegang te krijgen tot de onderdelen in gebreke (heiswerken, afbo uw van onderdelen van derden…)

7.7 De garantie van Air Vision Bvba is strikt beperkt tot de verp lichtingen gedefinieerd in de nummers 7.1 tot 7.6 en dekt in geen enkel geval de onrechtstreekse kosten zoals opbrengstverlies, exploitatiekosten, schade aan goederen buiten het contract, enz.

7.8 De garantie of de aansprakelijkheid van Air Vision Bvba voor materiële en/of immateriële schade is beperkt tot 1 keer de waarde van de bestelling en de aanhangsels.

8.Toegekende garanties op de kenmerken

8.1. Controle en testen: Er kunnen proeven uitgevoerd worden op verzoek van de koper, in de fabriek en vóór de levering. In dit geval zijn de kosten ten laste van de koper. In het geval van betwisting door de koper van de prestaties van het materiaal na de levering, kan hij vragen dat er metingen ui tgevoerd worden door de verkoper ter plaatse, als de werking mogelijk is. In dat geval draagt de koper de gemaakte kosten als het bewijs geleverd wordt dat de prestaties van de verkoper wel degelijk gerespecteerd werden.

8.2. Debiet, rendement. De toegelaten toleranties zijn deze volgens de norm ISO 13448 (tenzij anders bepaald). Voor de ventilatoren is de tolerantie AN3 normaal van toepassing tenzij anders bepaald of overeengekomen. Voor speciale ventilatoren (bv ventilatoren met rubber coating, speciale turbines, luchtdichte uitvoeringen, explosie veilige ventilatoren enz…) is de AN4 tolerantie van toepassing.

 

Aanzuig/uitblaas storingen zijn niet inbegrepen en dienen afzonderlijk te worden toegevoegd.

Toleranties die niet zijn gebaseerd op de ISO 13348 moeten afzonderlijk en schriftelijk worden overeengekomen.

8.3. In bepaalde gevallen kan de verkoper kenmerken waarbogen die overeenstemmen met de ventilator op verschillende openingen. De toegelaten toleranties maken dan het voorwerp uit van een bijzondere overeenkomst met de koper. Ze zijn in principe ruimer dan deze opgelegd voor de opening voor normale werking .

8.4. Geluidsniveau van de ventilatoren

a) Voorwaarden

Het algemene geluidsniveau of de waarden in de verschillende octaven zijn het rekenkundige gemiddelde van de 7 meetpunten in het horizontale vlak gaande van de rotatie-as van de ventilator alleen geplaatst in een oneindig vrij veld. Deze bijzondere voorwaarden zijn immers de enige die we kunnen berekenen en bijgevolg waarborgen voor één enkele ventilator. Ze houden dus geen rekening met het weerkaatsingseffect van het geluid dat gemaakt wordt door de aandrijfmachine of door een storing stroomop- of stroomafwaarts (elleboogstuk- geperforeerde plaat- l eischoep- afstelling- Venturi- verdeler- klep- brander – enz.). – de geluidsgevolgen verbonden aan de aanwezigheid van een koelturbine die verplicht wordt geplaatst bij het gebruik van de ventilator waarbij de gastemperaturen hoger liggen dan 120°C – het stralingsgeluid aan de soepele moffen die worden geplaatst op de aanzuig-of perszijde van de ventilator.

b) Toleranties op onze garanties

De gegeven tolerantie werd vastgesteld op ±4 db op het gemiddelde algemene niveau, en op ±5 db op het niveau van de akoestische druk per octaafband van de ventilator die alleen functioneert op de opening die overeenstemt met zijn gewaarborgde ventilatiekenmerken. De proeven voor de controle van de akoestische kenmerken gebeuren uitsluitend op kosten van de koper.

9. Betalingen

9.1 Behoudens anders gestipuleerd zijn al onze f acturen contant betaalbaar d.w.z. 30 dagen na factuurdatum en zonder aftrek van kor ting.

9.2 Bij niet-betaling op de vervaldag zullen op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning debe tintresten verschuldigd zijn tegen de rentevoet van voorschotten in rekening-courant van de Nationale Bank van België plus 4 % met een minimum van 10 % per jaar, en zonder dat deze clausule de onmiddellijke gerechterlijke eisbaarheid van de vordering opschort

9.3 Indien de factuur niet betaald is binnen de 8 dagen na de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de niet betaalde factuur verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 50 per factuur.

10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 De overeenkomst, waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toep assing zijn, zal van rechtswege en zondere enige ingebrekeste lling of rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn in geval van: – faillissement van de opdrachtgever – beslag op de goederen en/of eigendommen van de opdrachtgever – niet betaling van de koopprijs op de vervaldag

10.2 Indien Air Vision Bvba op basis van gedane bestellingen, reeds de productie van goederen heeft aangevat, zal de opdrachtgever i ngeval van ontbinding van de overeenkomst door zijn toedoen, ons schadeloosstellen voor elke winstderving en alle kosten en verliezen hieraan verbonden.

10.3 Indien Air Vision Bvba. de productie van de bestelde goederen nog niet heeft aangevat, zal de opdrachtgever aan ons een forfait aire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten bedrage van 20% (twintig procent) van de koopprijs.

11.Geschillen

11.1 Indien een clausule van deze overeenkomst wordt nietig of onwerkzaa m verklaard, zal dit de geldigheid van de andere clausules n iet aantasten.

11.2 . Alle geschillen verbonden aan de interpretatie of de uitvoeri ng van de bestellingen zullen geregeld worden door rechtbank van koophandel van Nijvel.

12.Arbitrage

12.1 Indien beide partijen akkoord zijn kan tot snelle geschillenregeling elk probleem worden voorgelegd aan de Belgische Arbitrage Instelling belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Belgische Arbitrage Instelling .