Privacybeleid

PRIVACY POLICY KLANTEN EN LEVERANCIERS

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen AIR VISION gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft om uw privacy te garanderen en eventueel te verbeteren.

 

 1. WIE ZIJN WE EN WIE CONTACTEREN IN GEVAL VAN VRAGEN?

AIR VISION, hierna genoemd, met maatschappelijke zetel te Louvain-la-Neuve B-1348, Avenue Jean Monnet, 1 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0466.468.644, is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

AIR VISION verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen alsook met de bepalingen betreffende direct marketing van Boek XII van het Wetboek van Economisch Recht en de verplichtingen voortvloeiende uit Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘GDPR’).

Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u ons steeds contacteren op het volgende contactadres AirVision Sprl, avenue Jean Monnet 1 1348 Louvain La Neuve  OF via email: info@airvision.be

 

 1. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

De GDPR definieert een persoonsgegeven als volgt: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de GDPR.

 

 1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

3.1. Gegevens die we rechtstreeks verzamelen

 • Naam en voornaam medewerker, functie, adresgegevens onderneming, ondernemingsnummer, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer onderneming en facturatiegegevens;
 • Voorkeurstaal;

3.2 Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

AIR VISION verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals    de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in

uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe.

 

3.3  Wat u ons vertelt kan worden verwerkt:

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze receptie uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening.

 

 1. WAAROM WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT EN WELKE IS DE RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING?
 • Voor contactpersonen bij klanten of prospects bij een eerste contactname met AIR VISION: uw gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden.

Dit is voornamelijk het versturen van informatie :

 • met het oog op het versturen van een prijsofferte
 • met het oog op het versturen van technische en commerciële documentatie
 • met het oog op een commerciële relatie
 • in het kader van nieuwsbrieven, uitnodiginen en diverse informaties (evenementen/workshops/events/newsletter)

De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren.

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan er van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt.

 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken.

 

 1. DUUR VAN DE VERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN?

6a. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

6b. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.

6c. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

6d. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

6e. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6f. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6g. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar info@airvision.be.

6h. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be .

 

 1. DOORGIFTE AAN DERDEN

De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen door AIR VISION doorgegeven worden aan verbonden ondernemingen.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Het gaat om volgende ontvangers: accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning en IT-dienstverleners.  Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Wij kunnen ook uw gegevens doorgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Bij het organiseren van evenementen kunnen wij uw persoonsgegevens (zoals naam en voornaam) wel doorgeven aan  externe partijen die de evenementen organiseren en dit louter om organisatorische redenen en eveneens in het kader van veiligheid.

 

 1. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. AIR VISION heeft evenwel alle redelijke veiligheidsmaatregelen genomen, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT

 

Huidige Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het arrondissement Nijvel zijn exclusief bevoegd.